De omgeving


Mazarrón & Puerto de Mazarrón

Mazarrón ligt in het zuiden van de regio Murcia en heeft een bevolking van meer dan 35.000 inwoners. Het is een traditionele bestemming voor de Murcianen en Madrilenen die hier, in de baai van Mazarrón, hun strandvakantie doorbrengen langs de 35 km lange kustlijn met talrijke mooie stranden. Het is een ideale locatie voor watersporten zoals zeilen, windsurfen, duiken, jetski. In de zomer is het heerlijk kuieren op de paseo langsheen het strand waar zich taltijke restaurants en café’s en winkeltjes bevinden. Het oude stadsgedeelte ligt op ongeveer 6 km van de kust en Puerto de Mazarrón. Hier kan je de oude mijnsites bezoeken met spectaculaire kleurvariaties.  De restanten van de oude Vélez burcht, de San Antonio de Padua kerk, de San Andrés kerk en het oude gemeentehuis zijn een bezoekje waard. De omgeving rond Mazarrón wordt nog beheerst door de land- en tuinbouw met eindeloze tomaten en meloenplantages, uitgestrekte akkers met talloze groenten en immense boomgaarden met amandel, olijf, citroen en sinaasappelbomen. Historische steden zoals Murcia, Cartagena en Lorca zijn makkelijk en snel te bereiken via een uitgebreid snelwegennetwerk. De luchthaven van Murcia - San Javier ligt op een 70 km en eind 2018 zal de nieuwe luchthaven van Corvera geopend worden op slechts een 40km van Mazarrón.


Cartagena

Cartagena is een eeuwenoude militaire havenstad met een indrukwekkend historisch patrimonium. Het oude stadscentrum bruist van leven met de talloze tapasbars en restaurants. De vele monumenten en musea zijn zeker een bezoek waard.

De haven wordt nog steeds gebruikt door de Spaanse marine en is tevens wereldvermaard om zijn vakmanschap inzake afwerking van megajachten van de superrijken. Je ziet hier dan ook regelmatig deze indrukwekkende  schepen in de haven liggen. Meer en meer luxecruiseschepen vinden ook de weg naar Cartagena.


Murcia

Murcia is de regionale hoofd- en universiteitsstad. De oude binnenstad wordt gedomineerd door de kathedraal in barokstijl. Op de talloze pleintjes is het heerlijk vertoeven met hun gezellige terrasjes. De kleine straatjes met hun vele winkeltjes lokken vele toeristen en voor de grote en bekende winkelketens moet u in de hoofdstraat zijn. Snuift u liever wat cultuur op dan kan u terecht in de vele musea.


The area

Mazarrón & Puerto de Mazarrón

Mazarrón is located in the south of the Murcia region and has a population of more than 35,000 inhabitants. It is a traditional destination for the Murcians and Madrilenians who, in the Bay of Mazarrón, spend their beach holidays along the 35 km long coastline with numerous beautiful beaches. It is an ideal location for water sports such as sailing, windsurfing, diving, jet ski. In the summer you can stroll on the paseo along the beach where you can find many restaurants, cafes and shops. The old town is about 6 km from the coast and Puerto de Mazarrón. Here you can visit the old mining sites with spectacular color variations. The remains of the old Vélez castle, the San Antonio de Padua church, the San Andrés church and the old town hall are worth a visit. The area around Mazarrón is still dominated by agriculture and horticulture with endless tomatoes and melon plantations, vast fields with numerous vegetables and immense orchards with almond, olive, lemon and orange trees. Historic cities such as Murcia, Cartagena and Lorca are easily and quickly accessible via an extensive motorway network. Murcia - San Javier airport is 70 km away and at the end of 2018 the new Corvera airport will be opened just 40 km from Mazarrón.

Cartagena

Cartagena is an ancient military port city with an impressive historical patrimony. The old city center is alive with the numerous tapas bars and restaurants. The many monuments and museums are certainly worth a visit. The port is still used by the Spanish navy and is also world renowned for its craftsmanship in finishing super mega yachts. Here you can see regularly these impressive ships in the harbor. More and more luxury cruise ships also find their way to Cartagena.

Murcia

Murcia is the regional capital and university city. The old town is dominated by the cathedral in baroque style. On the numerous squares it is wonderful to stay with their cozy terraces. The small streets with their many shops attract many tourists and for the big and famous stores you have to be in the main street. If you prefer to pick up some culture, you can visit the many museums.


Belangrijk

Wanneer u beslist over te gaan tot de aankoop van een woning in Spanje, vergeet dan zeker niet een goede advokaat of gestoria aan te stellen die voor u nakijkt of er geen schulden, hypotheek of andere lasten op het eigendom staan en of alle nodige vergunningen in orde zijn. Zij zullen ook alle nodige contracten inzake nutsvoorzieningen op uw naam laten overschrijven.

Wij kunnen u altijd vrijblijvend begeleiden naar enkele goede, onafhankelijke advocaten of gestorias doch de uiteindelijke keuze is aan u.

Important

When you decide to purchase a property in Spain, do not forget to appoint a good lawyer or gestoria who will check for you if there are no debts, mortgage or other charges on the property and if all necessary permits are in order. They will also transfer all necessary utility contracts in your name. We can always escort you to a few good, independent lawyers or gestorias, but the final choice is yours.

Wat heeft u nodig bij de aankoop van een woning?

Als u beslist een woning te kopen in Spanje dient u  met een aantal zaken rekening te houden en aan te vragen.

Vooreerst een NIE nummer (Numero de Identificacion de Extranjero). Dit is een registratienummer voor buitenlanders in Spanje.

Dit kan door de  door u aangestelde advocaat in orde gebracht worden. U kan uw advocaat een volmacht geven alle zaken voor u te regelen. Er wordt een contract opgesteld in het Spaans en het Nederlands. Het Nederlandstalige contract is louter informatief. U dient een bankrekening te openen bij een Spaanse bank. Er dient een voorschot/waarborg betaald te worden van 10% van de verkoopprijs. U kan een  een kleine aanbetaling doen van 3000,-€ op het moment van ondertekening van de verkoopsovereenkomst doch  het resterende bedrag van de 10% moet binnen de 7 dagen worden voldaan. Het voorschot is niet terugbetaalbaar met uitzondering in de clausule aangaande aanvraag hypotheeklening. Bepaal in overleg met de verkoper een datum voor het  verlijden van de notariële akte.

What do you need when purchasing a home?

If you decide to buy a property in Spain, you should take into account and request a number of items. First, a NIE number (Numero de Identificacion de Extranjero). This is a registration number for foreigners in Spain. This can be arranged by the lawyer appointed by you. You can give your lawyer a power of attorney to arrange all matters for you. A contract is drawn up in Spanish and English. The English-language contract is purely informative. You must open a bank account with a Spanish bank. An advance payment / deposit of 10% of the sales price must be paid. You can make a small deposit of 3000,- € at the time of the signing of the sales contract, but the remaining amount of the 10% must be paid within 7 days. The advance payment is not refundable except in the mortgage loan application clause. In consultation with the seller, determine a date for the execution of the notarial deed.

Wat heeft u nodig bij de verkoop van uw woning?

Een copie van uw Escritura of een Nota Simple

Uw NIE nummer

Een EPC attest (Energie Prestatie Certificaat)

Uw laatste rekeningen van water en elektriciteit

Laatste IBI (Onroerend goed belasting)

Alles licenties/vergunningen inzake uitgevoerde werken (zwembad, terras, bijgebouw, enz....)

Fin de Obra document

Certificado de habitabilidad

Gegevens van uw advocaat/gestoria

Inventaris van  de woning indien bepaalde zaken in de verkoop zouden zijn inbegrepen

What do you need when selling your home?

A copy of your Escritura or a Nota Simple

Your NIE number

EPC certificate (Energy Performance Certificate)

Your latest bills of water and electricity

Last IBI (Real estate tax)

All licenses / permits for work performed (pool, terrace , outbuilding, etc ....)

Fin the Obra document

Certificado de habitabilidad

Data of your lawyer / gestoria

Inventory of the property if certain items in the sale would be included

Extra dienstverlening

Wij kunnen u na de aankoop altijd vrijblijvend begeleiden/adviseren in uw zoektocht naar een aannemer, tuinman, elektricien, zwembadonderhoud, verzekering, enz...


Ik ben erkend vertegenwoordiger, onder nummer PR83695, van Securitas Direct. Eén der grootste sprecialisten inzake woningbeveiliging in Spanje en Europa. Indien u uw woning wenst uit te rusten met een alarminstallatie kan u mij steeds contacteren.

Extra services

After the purchase we can always guide / advise you without obligation in your search for a contractor, gardener, electrician, swimming pool maintenance, insurance, etc ...


I am a recognized representative, under number PR83695, from Securitas Direct. One of the largest specialists on home security in Spain and Europe. If you wish to equip your home with an alarm system, you can always contact me.

PRIVACY STATEMENT


Casaron, gevestigd aan Calle Caceres 23, 30875 Mazarron, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.casaron.es

Calle Caceres 23, 30875 Mazarron,  Tel. +34 644 980 966


Persoonsgegevens die wij verwerken

Casaron verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

-Identiteitskaart- of paspoortnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@casaron.es, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Casaron verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Casaron verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

Casaron neemt  niet  op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Casaron) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Casaron bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


Persoonsgegevens                       > Bewaartermijn 1 jaar > Afwerken dossier

Adres                                              > Bewaartermijn 1 jaar > Afwerken dossier


Delen van persoonsgegevens met derden

Casaron verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Casaron blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Casaron gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


 
 
 
 
 

Copyright @ All Rights Reserved